Villkor

0. Definitioner

0.1 Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.

0.2 Konsument: den fysiska personen som inte agerar för ändamål relaterade till sin handel, verksamhet, hantverk eller yrke.

0.3 Dag: kalenderdag.

0.4 Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristsperioden.

0.5 Företagaren: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans.

0.6 Distansavtal: ett avtal som ingås mellan entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid till och med ingåendet av avtalet, en eller fler tekniker för distanskommunikation också kan användas.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten. Villkoren är tillgängliga för alla och finns på företagarens webbplats www.theswedishgiftshop.com. På begäran skickar vi dig en skriftlig kopia.

1.2 Genom att lägga en beställning anger du att du godkänner leverans- och betalningsvillkoren. Företagaren förbehåller sig rätten att ändra leverans- och/eller betalningsvillkor efter att tidsperioden löpt ut.

1.3 Om inte annat avtalats skriftligen, erkänns inte de allmänna eller specifika villkoren eller villkoren för tredje part av företagaren.

1.4 Företagaren garanterar att den levererade produkten följer avtalet och uppfyller specifikationerna i erbjudandet.

2. 2. Leverans

2.1 Leverans sker så långt lagret räcker.

2.2 Enligt reglerna för distansförsäljning kommer företagaren att utföra beställningar inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leverans inom 30 dagar eller på annat sätt överenskommen leveranstid inte är möjlig (eftersom den beställda varan inte finns i lager eller inte längre är tillgänglig), eller det finns en fördröjning av andra skäl, eller om en beställning inte eller bara delvis kan genomföras, kommer konsumenten inom 1 månad efter att beställningen gjorts i så fall ha rätt att avbryta beställningen utan kostnader.

2.3 Företagarens skyldighet att leverera uppfylls, med förbehåll för bevis för det motsatta, så snart de varor som företagaren levererat har erbjudits konsumenten.

2.4 Alla villkor som anges på webbplatsen är vägledande. Inga rättigheter kan därför härledas från ovannämnda perioder.

3. Priser

3.1 Priserna kommer inte att höjas inom erbjudandets giltighetstid, såvida inte rättsliga åtgärder gör det nödvändigt eller om tillverkaren genomför prishöjningar.

3.2 Alla priser på webbplatsen anges med reservation för tryck- och skrivfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel.

3.3 Priserna erbjuds i olika valutor, indikerade med motsvarande valutasymbol. För länder inom EU inkluderar alla priser på webbplatsen moms. För länder utanför EU är priserna exklusive moms.

4. Ångerrätt

4.1 Vid konsumentköp har konsumenten rätt att returnera (del av) de levererade varorna inom en period på 60 dagar utan att ange någon anledning. Denna period börjar i det ögonblick som de beställda varorna har levererats. Konsumenten är skyldig att skriftligen meddela företagaren inom 60 dagar efter mottagandet av varorna innan returförfarandet kan fortsätta. Om konsumenten inte har rapporterat att hen önskar använda den lagstadgade ångerrätten inom ångerfristperioden på 60 dagar efter mottagandet, är köpet ett faktum.

Under ångerfristperioden måste konsumenten hantera produkten och förpackningen varsamt. Det är endast tillåtet att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma produktens art, egenskaper och funktion. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt skall hen returnera produkten till företagaren inom 67 dagar efter mottagandet, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel genom bevis på postleverans. Varorna måste returneras i originalförpackningen (inklusive tillbehör och tillhörande dokumentation) och i nytt skick. Om varan har använts, belastats eller skadats på något sätt av konsumenten förbehåller sig företagaren rätten att ta ut ersättning för värdeminskning. Med iakttagande av bestämmelserna i föregående mening kommer företagaren att säkerställa återbetalning inom 14 dagar efter korrekt mottagande av returen eller 14 dagar efter att bevis på retur (bevis på leverans måste tydligt beskriva innehållet i returen). När konsumenten returnerar hela köpet återbetalas hela köpesumman inklusive beräknad frakt- och/eller betalningskostnad till konsumenten. När endast en del av de mottagna köpen returneras återbetalas endast köpvärdet för de returnerade varorna. Ytterligare kostnader till följd av en dyrare fraktmetod än den billigaste standardleveransen återbetalas aldrig. Att returnera de levererade varorna är helt och hållet på konsumentens bekostnad och risk.

4.2 Ångerrätten gäller inte för:

- serviceavtal, efter fullt utförande av tjänsten, och endast när utförandet har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten och konsumenten har deklarerat att hen kommer att förlora sin ångerrätt så snart företagaren har fullgjort avtalet.

- varor som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, till exempel specialbeställningar, eller som har en tydligt personlig karaktär.

-produkter vars hållbarhet har löpt ut inom ångerfristperioden på 60 dagar.

- förseglade produkter som inte är lämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl och på vilka förseglingen har brutits efter leverans

- förseglade ljud-/video- eller programvarubärare vars försegling har brutits

- för varor eller tjänster som inte kan returneras på grund av sin natur, t.ex. relaterat till hygien eller som snabbt kan bli föråldrade, till exempel kalendrar.

- leverans av enskilda tidningar och tidskrifter

5. Datahantering

5.1 Om du gör en beställning hos företagaren kommer dina uppgifter att inkluderas i företagarens kunddatabas. Företagaren följer GDPR -lagstiftningen och lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Se även företagarens integritetspolicy.

5.2 Företagaren respekterar integriteten för användarna av webbplatsen och ser till att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt.

5.3 I vissa fall använder företagaren en e-postlista. Varje utskick innehåller instruktioner för att ta bort dig själv från den här listan.

6. Garanti och överensstämmelse

6.1 Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som gäller dagen för avtalets ingående och/eller regeringens föreskrifter.

6.2 Om det visar sig att den levererade varan är felaktig, defekt eller ofullständig, måste konsumenten (innan dess hen påbörjar retur till företagaren) skriftligen rapportera dessa defekter till företagaren inom 60 dagar efter att felet upptäcktes. Returnering av varorna måste ske i originalförpackningen (inklusive tillbehör och medföljande dokumentation). Vid användning efter att en defekt har konstaterats, skador som tillkommit efter att en defekt har fastställts, eller vidareförsäljning efter att en defekt har upptäckts, bortfaller denna rätt till reklamation och retur helt.

6.3 Om konsumentens klagomål befinns vara välgrundade av företagaren, kommer företagaren att reparera eller byta ut de levererade varorna utan kostnad för konsumenten. Eventuellt ansvar för företagaren i händelse av skada är begränsat till maximalt fakturabeloppet för de berörda varorna, eller (efter företagarens bedömning) till det högsta belopp som täcks av företagarens ansvarsförsäkring i det aktuella fallet. Företagarens ansvar för någon annan form av skada är uteslutet, inklusive ytterligare ersättning i vilken som helst form, ersättning för indirekt skada eller följdskada eller skada på grund av förlorad vinst.

6.4 Företagaren ansvarar inte för skada som orsakats med uppsåt eller motsvarande medveten hänsynslöshet av icke-ledande personal.

6.5 Denna garanti gäller inte om: A) och så länge som konsumenten har skyldigheter gentemot företagaren; B) konsumenten har reparerat och/eller modifierat de levererade varorna själv eller låtit reparera/eller modifiera dem av tredje part. C) de levererade varorna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller har behandlats i strid med företagarens instruktioner och/eller bruksanvisningar på förpackningen;

7. Erbjudanden

7.1 Erbjudanden är icke-bindande om inte annat anges i erbjudandet.

7.2 När köparen accepterar ett icke-bindande erbjudande förbehåller sig företagaren rätten att återkalla eller avvika från erbjudandet inom tre arbetsdagar efter mottagandet av godkännandet.

7.3 Verbala löften binder endast företagaren efter att de har bekräftats uttryckligen och skriftligt.

7.4 Erbjudanden från företagaren gäller inte automatiskt vid upprepade beställningar.

7.5 Företagaren kan inte bindas till sitt erbjudande om konsumenten borde ha förstått att erbjudandet, eller en del därav, innehöll ett uppenbart misstag eller fel.

7.6 Tillägg, ändringar och/eller ytterligare avtal gäller endast om skriftligt avtalats.

8. Avtal

8.1 Ett avtal mellan företagaren och en kund ingås efter att en order/uppdrag har bedömts som genomförbar av företagaren.

8.2 Företagaren förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningar eller uppdrag utan att ange skäl eller acceptera dem endast under förutsättning att försändelsen sker till kontant betalning vid leverans eller efter förskottsbetalning.

9. Bilder och specifikationer

9.1 Alla bilder, foton, ritningar, etc., information om vikter, mått, färger, bilder på etiketter etc. på företagarens webbplats är endast ungefärlig, är vägledande och kan inte ge upphov till kompensation eller upplösning av avtalet.

10. Force Majeure

10.1 Företagaren är inte ansvarig om och i den mån dess skyldigheter inte kan fullgöras till följd av force majeure.

10.2 Med force majeure menas alla oväntade orsaker, liksom alla omständigheter, som inte rimligen bör anses vara risk. Fördröjning eller bristande prestanda från våra leverantörer, internetstörning, elavbrott, e-postfel och tekniska fel som tillhandahålls av tredje part, transportsvårigheter, strejker, statliga åtgärder, förseningar i leveranser, försummelse av leverantörer och/eller tillverkare som används av företagaren, likväl som sjukdom hos personal, defekter i hjälpmedel eller transportmedel betraktas uttryckligen som force majeure.

10.3 Vid force majeure förbehåller sig företagaren rätten att avbryta sina skyldigheter och har också rätt att helt eller delvis lösa upp avtalet eller kräva att innehållet i avtalet ändras på ett sådant sätt att genomförandet förblir möjligt. Företagaren är under inga omständigheter skyldig att betala böter eller ersättning.

10.4 Om företagaren redan delvis har uppfyllt sina skyldigheter när force majeure inträffar, eller bara delvis kan fullgöra sina skyldigheter, har denne rätt att fakturera den redan levererade eller den levererade delen separat och konsumenten är skyldig att betala denna faktura eftersom det är ett separat kontrakt. Detta gäller dock inte om den del som redan levererats eller ska levereras inte har något självständigt värde.

11. Ansvar

11.1 Företagaren ansvarar inte för skador på fordon eller andra föremål som orsakats av felaktig användning av produkterna. Innan användning, läs instruktionerna på förpackningen och/eller konsultera vår webbplats.

12. Äganderättsförbehåll

12.1 Ägandet av alla varor som säljs och levereras av företagaren till konsumenten kvarstår hos företagaren så länge konsumenten inte har betalat företagarens fordringar enligt avtalet eller tidigare eller senare liknande avtal, så länge konsumenten ännu inte har uppfyllt sina förpliktelser enligt dessa eller liknande avtal och så länge som konsumenten ännu inte har betalat företagarens fordringar på grund av underlåtenhet att uppfylla sådana skyldigheter, inklusive krav på böter, räntor och kostnader.

12.2 De varor som företagaren levererar och som omfattas av äganderätten får endast säljas vidare i samband med normal affärsverksamhet och aldrig användas som betalningsmedel.

12.3 Konsumenten är inte behörig att pantsätta eller på annat sätt besvära de varor som förbehåller sig äganderätten.

12.4 Konsumenten ger redan nu ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd till företagaren eller en tredje part som utses av företagaren, i samtliga fall då företagaren vill utöva sin äganderätt, att beträda alla de platser där dess egendom befinner sig och avlägsna dessa därifrån.

12.5 Om tredje part beslagtagit de varor som levererats med äganderättsförbehåll eller om tredje part ämnar göra sin rätt till dessa varor gällande, är konsumenten skyldig att informera företagaren om detta så snart som rimligen kan förväntas.

12.6 Konsumenten förbinder sig att försäkra de varor som levereras med äganderättsförbehåll och att hålla dem försäkrade mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att göra försäkringens giltighet tillgänglig för inspektion på företagarens första begäran.

13. Tillämplig lag/behörig domstol

13.1 Svensk lag gäller för alla avtal.

14. Företagaren

The Swedish Gift Shop / Expandinavia
Skepplandavägen 99
441 91 Alingsas
Sverige
Mobil: 0706 43 44 37
E -post: katrien (at) theswedishgiftshop.com
Organisationsnummer: 7502182541
Momsnummer: SE750218254101

Tilldelad plats inom EU där verksamheten bedrivs: Sverige

Rulla till toppen