Villkor

 1. allmänna

1.1 Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från Expandinavia (Katrien Philips), nedan kallat Touch of Sweden, och till alla avtal som ingåtts mellan Touch of Sweden och konsumenten. Villkoren är tillgängliga för alla och ingår på Touch of Swedens hemsida www.theswedishgiftshop.com. Vi skickar dig en skriftlig kopia på förfrågan.

1.2 Genom att beställa anger du att du godkänner leverans- och betalningsvillkoren. Touch of Sweden förbehåller sig rätten att ändra leverans- och / eller betalningsvillkor efter utgången av terminen.

1.3 Om inte Touch of Sweden erkänner de allmänna eller särskilda villkoren eller bestämmelserna från tredje part, om inte annat skriftligen överenskommits skriftligen.

1.4 Touch of Sweden garanterar att den levererade produkten uppfyller avtalet och uppfyller de specifikationer som anges i erbjudandet.

 1. leverans

2.1 Leverans sker när stockarna går.

2.2 I samband med distansinköpets regler kommer Touch of Sweden att genomföra order minst 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leverans inom 30 dagar eller annan överenskommen leveranstid inte är möjlig (eftersom beställningen är slut i lager eller inte längre tillgänglig), eller om det finns en fördröjning av andra skäl, eller en beställning inte kan utföras eller endast delvis utförd, kommer konsumenten att få inom 1 månad efter att beställningsmeddelandet har skickats och i så fall har han rätt att avbeställa ordern utan kostnad och varsel om standard.

2.3 Sändningsens skyldighet att leverera kommer, med förbehåll för det motsatta beviset, vara uppfyllt så snart varorna från Touch of Sweden har erbjudits köparen en gång. För hemleverans betraktas bärarens rapport, inklusive vägran att acceptera, som ett fullständigt bevis på erbjudandet att leverera.

2.4 Alla perioder som nämns på webbplatsen är vägledande. Inga rättigheter kan därför härledas från ovannämnda perioder.

 1. pris

3.1 Priserna ökar inte inom erbjudandets varaktighet, om inte lagliga åtgärder gör det nödvändigt eller om tillverkaren genomför interimistiska prisökningar.

3.2 Alla priser på webbplatsen är föremål för tryck och typfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av utskrift och typfel.

3.3 Alla priser på webbplatsen är i euro och inklusive 25% moms.

 1. Försöksperiod / Ångerrätt

4.1 Om det finns konsumentköp, avtalg distansförsäljningslagen (avsnitt 7: 5 i den nederländska civillagen) har kunden rätt (del va) att returnera de levererade varorna inom 14 arbetsdagar utan att ge en anledning Denna period börjar när de beställda objekten har levererats. Innan återvändande återkommer är köparen skyldig att skriftligen underrätta Touch of Sweden inom 14 arbetsdagar efter mottagandet. Om köparen inom försöksperioden om 14 dagar efter mottagandet inte har rapporterat med hjälp av laglig rättighet, är inköpet faktiskt.

Under kyltiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen försiktigt. Han ska endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma produktens art, egenskaper och funktion. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till entreprenören inom 28 dagar efter mottagandet, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

Kunden måste bevisa att de levererade varorna återlämnades i tid, till exempel genom bevis på leverans av post. Varorna måste returneras i originalförpackningen (inklusive tillbehör och medföljande dokumentation) och i nytt skick. Om varan har använts, besvärats eller skadats på något sätt av kunden, behåller Expandinavia - Touch of Sweden rätten att ta ut en värdeminskning. Med iakttagande av bestämmelserna i föregående punkt kommer Touch of Sweden att se till att innehållet i returförsändelsen uttryckligen anges på beviset för avkastning inom 14 dagar efter mottagandet av retursändningen eller 14 dagar efter returbevis återbetalning. Vid återköp av hela inköpet återbetalas hela inköpsbeloppet inklusive eventuella beräknade frakt- och / eller betalningskostnader till köparen. Om endast en del av inköpen mottas returneras, återbetalas endast inköpsvärdet för de returnerade objekten. Ytterligare kostnader som ett resultat av en dyrare fraktmetod än den billigaste standardleveransen kommer aldrig att återbetalas.

Retur av levererade varor är helt och hållet för köparens konto och risk.

4.2 Ångerrätten gäller inte för:

- Tjänstekontrakt efter fullgörande av tjänsten och först när prestationen har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och konsumenten har uppgett att han förlorar sin ångerrätt när entreprenören har fullgjort kontraktet.

- varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden, där leverantören inte har något inflytande och som kan inträffa inom återkallandetiden

- varor som har tillverkats enligt konsumentens specifikationer, till exempel anpassat arbete eller som har en tydlig personlig karaktär

- produkter vars hållbarhet har löpt ut inom kylningsperioden om 14 dagar (förstörelse)

- Förseglade produkter som är olämpliga av hälso- eller hygienskäl som ska returneras och vars säl har brutits efter leveransen

- Förseglade ljud / video- eller programvarubärare vars segel har brutits

- för varor eller tjänster som inte kan returneras på grund av deras natur, till exempel på grund av hygien eller som snabbt kan försämras eller bli föråldrade

- Leverans av enskilda tidningar och tidskrifter

 1. Datahantering

5.1 Om du beställer hos Touch of Sweden kommer dina uppgifter att ingå i Touch of Swedens kundbas. Touch of Sweden följer lagen om dataskydd och lämnar inte din information till tredje part. Se också det integritetspolicy från Touch of Sweden

5.2 Touch of Sweden respekterar användarnas integritet på webbplatsen och säkerställer konfidentialitet av din personliga information.

5.3 I vissa fall använder Touch of Sweden en adresslista. Varje post innehåller instruktioner för att ta bort dig från den här listan.

 1. Garanti och överensstämmelse

6.1 Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns på dagen för avtalets ingående och / eller myndighetsregler.

6.2 Ett system som erbjuds av näringsidkaren, tillverkaren eller importören som en garanti påverkar inte de rättigheter och påståenden som konsumenten kan hävda med avseende på brist i uppfyllandet av näringsidkarens skyldigheter gentemot näringsidkaren enligt lag och / eller distansavtalet.

6.3 Om det visar sig att den levererade produkten är felaktig, otillräcklig eller ofullständig, måste kunden (innan han återgår till Touch of Sweden) anmäla dessa fel skriftligen till Touch of Sweden inom 2 månader efter att ha upptäckt defekten. Varorna måste returneras i originalförpackningen (inklusive tillbehör och medföljande dokumentation). Inlärning efter upptäckten av en defekt, skada som uppstått efter upptäckten av en defekt, omhändertagande och / eller återförsäljning efter upptäckten av en defekt, upphäver helt denna rätt att klaga och återvända.

6.4 Om klagomål från kunden befinns vara berättigad av Touch of Sweden, kommer Touch of Sweden att reparera eller ersätta de levererade varorna kostnadsfritt enligt kundens val. Eventuell ansvar för Touch of Sweden vid skada är begränsad till högst av fakturabeloppet för de aktuella varorna, eller (enligt Sveriges Touch) till det maximala belopp som omfattas av ansvarsförsäkringen från Touch of Sweden i det aktuella fallet. Eventuellt ansvar för Expandinavia - Touch of Sweden för någon annan form av skada är utesluten, inklusive ytterligare ersättning i någon form, ersättning för indirekt skada eller följdskada eller skada på grund av förlorad vinst.

6.5 Touch of Sweden är inte ansvarig för skador som orsakats av avsikt eller likvärdig hänsynslöshet hos icke-chefspersonal.

6.6 Denna garanti gäller inte om: A) och så länge köparen är i försummelse mot Touch of Sweden; B) kunden har parerat och / eller modifierat den levererade varan själv eller hade reparerat eller modifierat dem av tredje part. C) De levererade varorna har blivit utsatta för onormala omständigheter eller om de annars behandlats eller har behandlats i strid med instruktionerna från Touch of Sweden och / eller instruktioner på förpackningen.

 1. erbjudanden

7.1 Erbjudanden är utan förpliktelse, om inte annat anges i anbudet.

7.2 När köparen accepterar ett icke-bindande erbjudande förbehåller sig Touch of Sweden sig rätten att återkalla erbjudandet eller avvika från det inom tre arbetsdagar efter mottagandet av detta godkännande.

7.3 Verbala åtaganden binder endast Touch of Sweden efter att de har bekräftats uttryckligen och skriftligt.

7.4 Erbjudanden från Touch of Sweden gäller inte automatiskt för upprepade beställningar.

7.5 Touch of Sweden kan inte hållas till sitt erbjudande om köparen borde ha förstått att erbjudandet, eller en del därav, innehöll ett uppenbart misstag eller fel.

7.6 Tillägg, ändringar och / eller ytterligare avtal gäller endast om skriftligen överenskommits.

 1. överenskommelse

8.1 Ett avtal mellan Touch of Sweden och en kund upprättas efter att en order / uppdrag har bedömts av Touch of Sweden för genomförbarhet.

8.2 Touch of Sweden förbehåller sig rätten, utan att ange skäl, att inte acceptera beställningar eller uppdrag eller acceptera dem endast under förutsättning att sändningen sker vid leverans eller efter förskott på förhand.

 1. Bilder och specifikationer

9.1 Alla bilder; foton, ritningar mm. uppgifter om vikter, dimensioner, färger, etikettillskrifter mm på Touch of Swedens hemsida är endast ungefärliga, är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

 1. Force majeure

10.1 Touch of Sweden är inte ansvarig om och i den utsträckning dess åtaganden inte kan uppfyllas på grund av force majeure.

10.2 Force majeure betyder någon märklig orsak, liksom eventuella omständigheter, som inte rimligen skulle vara för dess risk. Förseningar i eller otillräckliga av våra leverantörer, störningar på Internet, störningar i el, störningar i e-posttrafik och störningar eller förändringar i teknik som tillhandahålls av tredje part, transportsvårigheter, strejker, statliga åtgärder, förseningstiden, försumlighet hos leverantörer och / eller tillverkare av Touch of Sweden samt assistenter, personskada, defekter i hjälpmedel eller transportmedel anses uttryckligen som force majeure.

10.3 I händelse av force majeure förbehåller Touch of Sweden sig rätten att upphäva sina förpliktelser och har också rätt att helt eller delvis lösa upp avtalet eller kräva att innehållet i avtalet ändras på ett sådant sätt att genomförandet fortfarande är möjligt. Under inga omständigheter är Touch of Sweden skyldig att betala böter eller ersättningar.

10.4 Om Sveriges Touch, vid inledningen av force majeure, redan delvis uppfyllt sina förpliktelser eller endast delvis kan uppfylla sina skyldigheter, har den rätt att separat fakturera den leveransbara delen och / eller leveransdelen och köparen är skyldig att betala denna faktura som Det handlade om ett separat kontrakt. Detta gäller emellertid inte om den redan levererade eller leveransbara delen inte har något oberoende värde.

 1. skuld

11.1 Touch of Sweden ansvarar inte för skador på fordon eller andra föremål som orsakats av felaktig användning av produkterna. Läs instruktionerna på förpackningen och / eller kontakta vår webbplats före användning.

 1. Retention av titel

12.1 Ägandet av alla varor som säljs och levereras av Touch of Sweden till köparen förblir hos Touch of Sweden så länge som köparen inte har uppfyllt kraven från Touch of Sweden enligt avtalet eller tidigare eller senare liknande avtal, så länge köparen gör det arbete som fortfarande utförs från dessa eller liknande avtal har ännu inte betalats och så länge kunden ännu inte har uppfyllt kraven från Touch of Sweden på grund av brist i uppfyllandet av sådana åtaganden, inklusive krav på böter, ränta och kostnader, en och andra som avses i avsnitt 3:92 i den nederländska civillagen.

12.2 Varorna från Touch of Sweden som är föremål för innehav av titlar får endast vidareförsäljas inom ramen för normal affärsverksamhet och får aldrig användas som betalningsmedel.

12.3 Köparen är inte behörig att lova de varor som är föremål för bevarande av titeln eller att inhämma dem på något annat sätt.

12.4 Kunden ger redan ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd till Touch of Sweden eller en tredje part som utses av Touch of Sweden att, i alla fall där Touch of Sweden vill utöva sin egendomsrätt, komma in i alla de platser där fastigheterna kommer att ligga. och att ta dessa saker där.

12.5 Om tredje part griper in de varor som levereras under innehav av titel eller önskar upprätta eller verkställa rättigheter därpå är köparen skyldig att informera Touch of Sweden så snart det rimligen kan förväntas.

12.6 Köparen förbinder sig att försäkra sig om och försäkra sig om att de varor som levereras är föremål för titelförhållande mot brand, explosion och vattenskador samt mot stöld och att försäkra försäkringspolicyen vid Touch of Swedens första förfrågan.

 1. Tillämplig lag / behörig domstol

13.1 Holländsk lag gäller alla avtal.

13.2 Den behöriga domstolen kommer att ta del av tvister som uppstår genom en överenskommelse mellan Touch of Sweden och köparen, som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse inom köparens bostad och med undantag för tvister som omfattas av köparens behörighet. subdistrictdomare.

sv_SESwedish
nl_NLDutch en_GBEnglish de_DEGerman sv_SESwedish
0